Logo
  • Nieuws
  • 19 mei 2017
  • Bron: VEMW

Grote achterstand verplichte energie-audits voor bedrijven

Hoewel Nederland met het energiebesparingsbeleid op koers ligt voor het behalen van de Europese doelstellingen op het gebied van energie-efficiëntie, loopt de uitvoering van de energie-audits achter. Een meerderheid van de audit-plichtige bedrijven heeft nog geen energie-audit uitgevoerd. Deze bedrijven zullen alsnog aan hun verplichtingen moeten voldoen. Daarnaast gaat  het Kabinet bij de Europese Commissie pleiten voor een verbetering van de uitvoerbaarheid van de audit-verplichtingen.

Beeld Grote achterstand verplichte energie-audits voor bedrijven

Dat heeft de minister van Economische Zaken de Tweede Kamer laten weten in het kader van een driejaarlijkse voortgangsverplichting van de Europese Commissie over energiebesparing. Bedrijven met 250 werknemers of meer dan 50 mln euro omzet per jaar die níet deelnemen aan het MEE- of MJA-3 convenant, hebben in 2015 de verplichting opgelegd gekregen om voor 5 december van dat jaar een zogenaamde ‘energie audit’ op te stellen. Uit een eerste inventarisatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijkt dat een meerderheid van de audit-plichtige bedrijven hier nog niet aan voldaan heeft.

Richtlijn EED

In de komende periode zal een groot aantal bedrijven alsnog haar energie-audit moeten laten uitvoeren en voorleggen aan het bevoegd gezag, veelal de Omgevingsdienst. De minister van EZ laat de uitvoering van de audits evalueren. Op basis van de uitkomst dit najaar zal het Kabinet eventuele verbetervoorstellen voor de nationale uitvoering van de auditverplichting opstellen. Het kabinet wil de herziening van de Europese Energie Efficiëntie richtlijn EED benutten om de uitvoerbaarheid van de energie-auditverplichting te verbeteren. Het kabinet wil bijvoorbeeld de mogelijkheid krijgen om op nationaal niveau aanvullende minimumeisen te kunnen stellen, om te bepalen welke bedrijven onder de auditplicht vallen. Daarnaast is het Kabinet voorstander van een duidelijker regelgevingskader voor ondernemingen die in meerdere lidstaten actief zijn.

Klik hier voor Veel gestelde vragen en antwoorden bij de EED-auditverplichting vanuit RVO.

LEES OOK: Onduidelijkheid rondom verplichte energie-audit (EED)

Producttips